Contact Me

Dr. Koutouan Gadie

Shepherd ES

(202) 576-6140

7800 14th Street NW Washington, DC 20012

Koutouan.Gadie@k12.dc.gov